Polityka prywatności NIENUDNO.PL

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Mariusza Sand prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Nienudno.pl Mariusz Sand, tj. administratora (zwanego dalej „Administratorem”) strony znajdującej się pod adresem internetowym
www.nienudno.pl (dalej jako „Nienudno.pl”).
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników Nienudno.pl,
w szczególności korzystających z adresów e-mail umieszczonych na stronie, jak również osób korzystających z usług Administratora (zwani dalej „Użytkownikami” lub pojedynczo „Użytkownikiem”).

Polityka ta realizuje obowiązki informacyjne nałożone na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych jest Mariusz Sand prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Nienudno.pl Mariusz Sand, wykonywaną w Warszawie (03-287), ul. Głębocka 54C/31, NIP: 5832503062, REGON: 015437604.
Kontakt z administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email kontakt@nienudno.pl.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Użytkownika danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza lub przekazanych Nienudno.pl w inny sposób w trakcie korzystania ze strony internetowej lub usług Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, numer konta bankowego, adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji usług przez Nienudno.pl.
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
świadczenia usług przez Administratora – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
rozpatrywania składanych reklamacji i skarg – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej; prowadzenia zapisów dzieci na kursy organizowane przez Administratora – podstawą prawną jest zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych danego dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
przesyłanie informacji o charakterze marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda Użytkownika, o ile została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
do czasu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umów zawartych pomiędzy Administrator a Użytkownikiem, a następnie przez okres odpowiedni dla wykazania przez Administratora prawidłowego wykonania swoich zobowiązań związanych ze świadczeniem usług, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia
roszczeń;
w zakresie danych służących celom marketingowym, do czasu utraty ich przydatności danych, złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez Użytkownika. Po wskazanym wyżej czasie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
1.1. Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W takim wypadku Nienudno.pl podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkownika i przekazuje dane osobowe Użytkownika tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.
ODBIORCY DANYCH
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca narzędzi do wysyłki treści marketingowych, operator poczty elektronicznej, biuro księgowe.
Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione podmiotom z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem NBZ sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-062), ul. Aleja 3 Maja 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789219. Takie udostępnienie danych ma na celu jedynie umożliwienie świadczenia niektórych usług, zaś NBZ sp. z o. o. nie będzie przetwarzać danych Użytkownika w innych celach, chyba że będzie posiadać odpowiednią podstawę prawną.
Każdy podmiot, któremu Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę
powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego
podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Administratora.
Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.
W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje komisji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności UE-USA, tj.
decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Administrator, jak i z baz podmiotów, z którymi Administrator współpracuje lub współpracowało, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE DANE
Nienudno.pl może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres I komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez
serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli do wejście do serwisu nastąpiło poprzez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, informacje o urządzeniu Użytkownika, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację żadnej osoby.

BEZPIECZEŃSTWO
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze, zaś dane chronią również wewnętrzne procedury Nienudno.pl z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Administrator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich
jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego
i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również
nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub
chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach
informatycznych.

COOKIES I IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKA
W celu prawidłowego działania strony internetowej, Nienudno.pl korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego
pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu
sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
Cookies serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają
one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
Pliki generowane bezpośrednio przez Nienudno.pl nie mogą być odczytywane przez inne serwisy.
Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
Nienudno.pl wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji serwisu i
dostosowania zawartości stron do preferencji lub zachowań Użytkowników; analizy i badania
oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czasu spędzonego na stronie, liczby i częstotliwości odwiedzjących serwis.
1.2. Nienudno.pl wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania: Google Analytics zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Adwords działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu Apple Search Ads działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore

Facebook Ads działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

1.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
internetowej, z której korzysta Użytkownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22.08.2019 r.