REGULAMIN - Nienudno
logo

REGULAMIN

Właścicielem www.nienudno.pl jest: Nienudno.pl Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415, 80-309; NIP: 5842804173, REGON: 388848844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000957127; adres poczty elektronicznej: kontakt@nienudno.pl.

 1. DEFINICJE:

REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy eduSky, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. 2020.344 t.j.;

PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem Umowę sprzedaży na odległość na rzecz Uczestnika; 

UCZESTNIK – nieletni, którego Przedstawiciel zawarł z Organizatorem Umowę;

ORGANIZATOR Nienudno.pl Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415, 80-309; NIP: 5842804173, REGON: 388848844

EDUSKY – Platforma służąca do zawierania umów na odległość 

UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Przedstawicielem Uczestnika a Organizatorem za pośrednictwem Platformy eduSky  

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a. zawieranie Umów sprzedaży online za pomocą Platformy eduSky,

b. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Organizator potwierdza akceptację umowy

c. przesyłanie numerów kont do przelewu oraz linków do płatności przez wybranego operatora płatności internetowych: TPay

 1. Zamieszczone na stronie Nienudno.pl treści, w tym opisy Kursów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przez Przedstawiciela Uczestnika umowy przesłanej przez Platformę eduSky.
 2. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Przedstawiciel Uczestnika może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, nienudno.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Umowy zawierane są za pomocą Platformy eduSky.
 2. W celu zawarcia Umowy Przedstawiciel Uczestnika powinien postępować według następującego schematu:
  1. odebranie wiadomości e-mail od Organizatora z linkiem do propozycji Umowy;
  2. zapoznanie się z treścią Umowy;
  3. zaakceptowanie Umowy poprzez kliknięcie w przycisk ZAAKCEPTUJ I PODPISZ lub odrzucenie Umowy poprzez kliknięcie w przycisk ODRZUĆ PROPOZYCJĘ UMOWY (odrzucenie propozycji Umowy spowoduje zwrotne odesłanie dokumentu do Organizatora);
  4. w przypadku kliknięcia w przycisk ZAAKCEPTUJ I PODPISZ w dalszej kolejności konieczne jest zaakceptowanie zgód. Korzystając z przycisku ZGODA – Przedstawiciel Uczestnika wyraża pozwolenie na określoną aktywność zdefiniowaną przez Organizatora w formie zgody. Korzystając z przycisku BRAK ZGODY – Przedstawiciel Uczestnika wyraża sprzeciw na określoną aktywność zdefiniowaną przez Organizatora w formie zgody. Niektóre zgody mogą być oznaczone przez Organizatora jako obligatoryjne – nie wyrażenie takich zgód spowoduje niemożność zawarcia Umowy. Korzystając z przycisku WYŚLIJ potwierdza się wyrażenie swojej woli odnośnie akceptacji lub odrzucenia zgód. Po wykonaniu tej operacji, na numer telefonu komórkowego Przedstawiciela Uczestnika przesłany zostanie 8-mio cyfrowy kod.
  5. wpisanie na Platformie eduSky otrzymanego sms-em na numer telefonu komórkowego Przedstawiciela Uczestnika 8-mio cyfrowego kodu i autoryzowanie podpisu przy użyciu przycisku PODPISZ UMOWĘ.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wypełnienia wszystkich wymaganych pól i naciśnięcia przycisku PODPISZ UMOWĘ, o czym Przedstawiciel Uczestnika jest informowany za pośrednictwem e- mail przez Platformę eduSky („Zatwierdzenie”).
 4. Przedstawiciel Uczestnika, po Zatwierdzeniu umowy na Platformie eduSky, otrzymuje treść Umowy w oddzielnej wiadomości e-mail.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Nienudno.pl oferuje możliwość dokonania płatności w formie online, która odbywa się za pośrednictwem operatora TPay. Przedstawiciel Uczestnika może także wykonać tradycyjny przelew na wskazane przez Organizatora konto.
 2. Informacje o płatnościach – linki do płatności oraz nr kont do przelewów – są wysyłane za pomocą maili (bezpośrednio za pomocą Platformy eduSky).

5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  a. nieutworzenia się grupy w danej Placówce;
  b. braku uregulowania całości Opłaty w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Usługi;

W przypadku, o którym mowa w pkt. a powyżej Organizator zwróci Przedstawicielowi Uczestnika całą wniesioną przez niego opłatę.

 1. Przedstawiciel Uczestnika ma prawo w imieniu Uczestnika wypowiedzieć Umowę w każdym czasie jej obowiązywania. Powinien jednak zwrócić Organizatorowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania Usług oraz zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora część Opłat odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może być złożone drugiej stronie Umowy za pośrednictwem e- mail.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczestnikowi z uwagi na treść art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy O Prawach Konsumenta, który stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

6. REKLAMACJE

 1.  Przedstawiciel Uczestnika niezadowolony z Usług świadczonych przez Organizatora, może złożyć reklamację.
 1. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności za pośrednictwem e-mail na
  adres: kontakt@nienudno.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. imię i nazwisko Przedstawiciela Uczestnika i Uczestnika;
  b. adres korespondencyjny Przedstawiciela Uczestnika;
  c. adres i nazwa Placówki w której świadczone są reklamowane Usługi; 

d. określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
e. oczekiwania Przedstawiciela Uczestnika wobec Organizatora.

 1. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 2. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania uważa się, że reklamację uznał.
 3. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Przedstawicielowi Uczestnika pocztą elektroniczną na podany w Umowie adres e-mail.

 7. INFORMACJA O POZASĄDOWYCH MOŻLIWOŚCIACH ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W przypadku sporów na tle Umowy Przedstawicielowi Uczestnika przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, przy czym Organizator nie deklaruje z góry woli uczestniczenia w rozwiązywaniu sporów w ten sposób.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnienia do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Listę instytucji prowadzących pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzoną przez Prezesa UOKiK, można przeglądać na witrynie http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Przedstawicielowi Uczestnika przysługuje również prawo wystąpienia do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.

 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Organizator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Przedstawiciela Uczestnika następujące usługi:
 1. Warunki techniczne świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) dostęp do sieci Internet,

b) korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Safari, Google Chrome, FireFox lub podobne),

c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej oraz Platformy eduSky, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Przedstawiciela Uczestnika,

2. Przedstawiciel Uczestnikazobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem www.nienudno.pl oraz Platformy eduSky

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem www.nienudno.pl oraz Platformy eduSky Przedstawiciel Uczestnika może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@nienudno.pl

4. W reklamacji Przedstawiciel Uczestnika powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem www.nienudno.pl oraz Platformy eduSky

5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, wskazanej w pkt 3 powyżej, w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Przedstawiciel Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Przedstawiciel Uczestnika będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.