Regulamin Kursu „English Minecraft Programming” NIENUDNO.PL MARIUSZ SAND na rok szkolny 2020/2021 – 28 zajęć - Nienudno
logo

Regulamin Kursu „English Minecraft Programming” NIENUDNO.PL MARIUSZ SAND na rok szkolny 2020/2021 – 28 zajęć

CZĘŚĆ A. WARUNKI UMOWY

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w postaci kursów dla dzieci „English Minecraft Programming”, warunki zawierania Umowy, odstąpienia od Umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, a także pozostałe obowiązki informacyjne.
2. Organizatorem kursu jest Mariusz Sand, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nienudno.pl Mariusz Sand z siedzibą przy ul. Głębockiej 54C lok. 31, 03-287 Warszawa, posiadający numer NIP 5832503062 , numer REGON 015437604.
3. Organizator wskazuje, że wymiana korespondencji oraz zawarcie umowy, składanie oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy, wypowiedzeniu umowy i reklamacje następują za pomocą następującego adresu poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@nienudno.pl
4. Organizator wskazuje:

a) adres witryny internetowej: https://nienudno.pl
b) adres konta na Facebook: https://www.facebook.com/nienudnopl/

§ 2. Definicje i przedmiot Umowy

1. Zawartym w niniejszym Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator – usługodawca Mariusz Sand, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nienudno.pl Mariusz Sand, świadczący usługi szkoleniowe w postaci kursów dla dzieci „English Minecraft Programming”;
b) Dziecko/Kursant – osoba niepełnoletnia, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. która nie ukończyła 18 lat, będąca uczestnikiem Kursu „English Minecraft Programming”, której przedstawiciel zawarł z Organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu „English Minecraft Programming”;
c) Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Dziecka/Kursanta, będący rodzicem, opiekunem, kuratorem, który zawarł z Organizatorem Umowę o przeprowadzenie kursu „English Minecraft Programming” składając Organizatorowi formularz zamówienia;
d) Umowa – zawierana na odległość umowa o świadczenie usług przeprowadzenia kursu „English Minecraft Programming”, zawarta pomiędzy Organizatorem a Przedstawicielem, świadczona na rzecz Kursanta;
e) Godzina kursowa – czas trwania jednych zajęć obejmujących o 60 minut;

§ 3. Przedmiot Umowy. Kurs „English Minecraft Programming”.

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Organizatora na rzecz Kursanta kursu „English Minecraft Programming”.
2. Na zajęcia prowadzone przez Organizatora uczęszczają zapisani przez Przedstawiciela Kursanci.
3. Kurs odbywa się w ciągu roku szkolnego, tj. od 08.10.2020 r. do 8.06.2021 r. w placówce dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu.
4. Kurs odbywa się w wymiarze 1 godziny kursowej w tygodniu, tj. trwa 60 minut i obejmuje 28 zajęć w roku szkolnym. Jeśli w roku szkolnym odbędzie się więcej lub mniej zajęć niż przewiduje niniejszy Regulamin, szczegółowe informacje o płatnościach zostaną przesłane Przedstawicielowi w mailu organizacyjnym (zmianie ulega ilość rat miesięcznych i wysokość rat miesięcznych lub semestralnych)
5. Dzieci pracują w grupach od 6 do 12 osób.
6. Przedstawiciel uiszcza opłatę za kurs w równych, comiesięcznych ratach.
7. W zależności od sytuacji epidemiologicznej kurs „English Minecraft Programming” będzie przeprowadzany w formie stacjonarnej lub online.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej kurs „English Minecraft Programming” będzie przeprowadzany w formie stacjonarnej lub online.

8. Przeprowadzenie Kursu „English Minecraft Programming” obejmuje:

a) programowanie w języku angielskim;
b) kompletny kurs technicznego języka obcego;
c) pracę na przygotowanej przez Organizatora aplikacji;
d) używanie języka angielskiego podczas komunikowania się z instruktorem oraz innymi uczestnikami zajęć (przez co Kursanci uczą się języka angielskiego nawet o tym nie wiedząc);

9. Dodatkowe cechy Kursu:

a) praca przy jednoosobowym stanowisku (na 1 Kursanta przypada 1 laptop);
b) trudność lekcji zwiększa się stopniowo, a Organizator dba o to, aby każdy z Kursantów zrozumiał wszystko, czego Organizator uczy na zajęciach;
c) rozwijanie analitycznego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.

10. Zajęcia przeprowadzane są wyłącznie przez wykwalifikowanych instruktorów.
11. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, do kontaktu z Przedstawicielem w przypadku ewentualnych problemów wychowawczych Kursanta.
12. Upoważniony przez Organizatora Instruktor, w przypadku gdy zajęcia odbywają się w placówce dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora, za zgodą Przedstawiciela przyprowadza i odprowadza Kursanta do i z świetlicy, w której przebywa Kursant, o ile świetlica znajduje się w obrębie tej placówki dydaktycznej.
13. Przed rozpoczęciem Kursu Przedstawiciel otrzymuje Harmonogram Zajęć, tj. informację dotyczącą dokładnej ilości godzin obejmujących dany kurs na cały rok szkolny, przy czym Organizator zapewnia, że podana w § 3 ust. 4 Regulaminu ilość zajęć odbędzie się w danym roku szkolnym.
14. Jeżeli konkretne zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, Przedstawicielowi przysługują następujące uprawnienia:

a) Odrobienie zajęć w innym terminie;
b) Prawo do rozwiązania umowy połączone z proporcjonalnym zwrotem wniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.

15. Jeżeli konkretne zajęcia nie odbędą się z powodu objęcia szkoły kwarantanną, kurs stacjonarny zmienia swoją formę na kurs online. Na zajęciach online kursanci dalej kontynuują kurs „English Minecraft Programming”.

16. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo kursantów w dobie obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-17. Organizator zobowiązuje się do wprowadzania w czyn bieżących rozporządzeń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 4. Zawarcie Umowy.

1. Umowa o przeprowadzenie Kursu English Minecraft Programming jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
2. Umowa ma charakter odpłatny.
3. W celu jej zawarcia:

a) Przedstawiciel wchodzi na link podany w mailu otrzymanym od Organizatora.
b) Przedstawiciel zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu;
c) Przedstawiciel wypełnia formularz zawarty pod przedstawionym linkiem, odnośniku do niniejszego Regulaminu, podając:

i) Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, numer PESEL Przedstawiciela;
ii) Numer telefonu oraz ewentualnie adres poczty elektronicznej Przedstawiciela;
iii) Stosunek pokrewieństwa/stosunek prawny Przedstawiciela względem Kursanta;
iv) Nazwę oraz adres placówki dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant;

d) Przedstawiciel wypełnia formularz zawarty pod przedstawionym linkiem, odnośniku do niniejszego Regulaminu, składając następujące oświadczenia:

i) W sprawie zapoznania się i akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu;
ii) W sprawie akceptacji przedstawionych w Regulaminie warunków płatności związanej z zawarciem Umowy;
iii) W sprawie zgody na przyprowadzanie i odprowadzanie Kursanta ze/do Świetlicy placówki dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant do sali zajęć znajdującej się w obrębie tej placówki lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora;
iv) W sprawie zgody na fotografowanie Kursanta podczas zajęć i wykorzystania wizerunku Kursanta w celach reklamowych Organizatora, tj. umieszczania zdjęć na ulotkach, bannerach, na witrynie www Organizatora oraz na stronie Facebook Organizatora;
v) W sprawie wyboru systemu płatności;
vi) W sprawie żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy;
vii) W sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Przedstawiciela i Kursanta w celu zawarcia i wykonywania Umowy.

e) Przedstawiciel potwierdza złożenie zamówienie przez wypełnienie wszystkich wymaganych pól i naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM.

4. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wypełnienia wszystkich wymaganych pól i naciśnięcia przycisku ZAMAWIAM, o czym Przedstawiciel jest informowany wiadomością elektroniczną.

§ 5. Wynagrodzenie, opłaty.

1. Opłata Regularna za rok szkolny 2020/2021 prowadzenia Kursu „English Minecraft Programming” wynosi 1053,00 złote. Kwota ta obejmuje 28 zajęć, licząc od pierwszych zajęć wskazanych w harmonogramie zajęć.
2. Opłaty Regularne mogą być wniesione:

a) Jednorazowo (za cały rok szkolny) – w kwocie 1053,00 zł w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zawarcia Umowy;
b) Semestralnie – w kwocie 526,00 zł w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zawarcia Umowy oraz w kwocie 526,00 zł w terminie do 10.02.2021 r.
c) Ratalnie (9 rat) – w kwocie po 117 zł płatnej za miesiące od września 2020 r. do czerwca 2021 r. włącznie do 5. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata nie później niż 2 dni od dnia zawarcia Umowy;

3. Organizator przewiduje następujące rabaty (Opłaty Rabatowe):

a) Przy dokonaniu opłaty jednorazowej – wnosi się 95% Opłaty Regularnej, tj. 1000,00 zł;
b) Przy dokonaniu opłaty semestralnej – wnosi się 95% Opłaty Regularnej, tj. 500,00 zł;
c) „Rodzinna” – dla członków rodziny (rodzeństwa) – wnosi się 95% Opłaty Regularnej (Jednorazowej, Semestralnej, Ratalnej) – przy zapisie dwóch lub więcej Kursantów, tj.
– Jednorazowa w kwocie 950,00 zł
– Semestralna w kwocie 475,00 zł
– Ratalna w kwocie 111,15 zł.

4. Zniżki, rabaty określone w ust. 3 podlegają kumulacji wyłącznie do wartości 80 % Opłaty Regularnej.
5. Zniżki, rabaty określone w ust. 3. obowiązują wyłącznie w przypadku terminowego uiszczenia Opłat Rabatowych. W przypadku wniesienia Opłaty Regularnej po upływie terminu płatności Przedstawiciel ma obowiązek w terminie 7 dni od dokonania płatności uzupełnić opłatę do wysokości Opłaty Regularnej pod rygorem rozwiązania przez Organizatora Umowy.
6. Zmniejszenie liczby Kursantów zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją danej grupy zajęciowej.
W takim przypadku:

a) Przedstawiciel jest informowany o tej konieczności;
b) przysługuje Mu prawo rozwiązania Umowy;
c) Przedstawicielowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości proporcjonalnej do ilości nieodbytych zajęć.

7. Opłata za cały rok jest stała i nie ulegnie zmianom w toku Umowy.
8. Opłat za Kurs Przedstawiciel:

a) dokonuje na rachunek bankowy Organizatora:
37 1160 2202 0000 0003 8934 7759 przy czym dane do przelewu to: NIENUDNO.PL Mariusz Sand,
03-287 Warszawa ul. Głębocka 54c lok. 31;
b) wskazując jako tytuł przelewu imię i nazwisko dziecka oraz nr ID podany w mailu.

9. W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.
10. W przypadku braku płatności za zajęcia powyżej 30 dni Organizator może rozwiązać Umowę oraz nie wpuścić Kursanta na zajęcie.

§ 6. Rezygnacja z kursu. Rozwiązanie Umowy.

Przedstawiciel ma prawo w każdej chwili rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Organizator otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

W okresie wypowiedzenia Kursant ma prawo uczestniczyć w zajęciach do dnia rozwiązania Umowy, zaś Przedstawiciel uiszczać opłaty.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator rozliczenia dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy i przesyła je Przedstawicielowi na adres poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia niedopłaty Przedstawiciel zobowiązany jest uiścić brakującą opłatę w terminie oznaczonym w rozliczeniu. Zwrot nadpłaty dokonywany jest na rachunek bankowy, wskazany przez Przedstawiciela w odpowiedzi na rozliczenie kursu z nadpłatą.

Przedstawiciel ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) Nieutworzenia się grupy zajęciowej;
b) Nieodbycia się zajęć z winy Organizatora i niewyrażenia przez Przedstawiciela zgody na odrobienie zajęć w innym terminie;
c) Rażącego naruszenia przez Przedstawiciela lub Instruktora warunków świadczenia usługi prowadzenia Kursu;
d) Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu i braku zgody Przedstawiciela na dokonane zmiany, przy czym o zmianie Przedstawiciel zostanie poinformowany najpóźniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian;
– w takich przypadkach Organizator zwraca Przedstawicielowi uiszczone opłaty i dokonuje rozliczenia w sposób wskazany w ust. 3;

5. Organizator ma prawo (może) do rozwiązania Umowy w przypadku opóźnienia się Przedstawiciela w dokonywaniu opłat za Kurs o ponad 30 dni.
6. Oświadczenia o rozwiązaniu Umowy strony składają sobie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

§ 7. Reklamacje i informacja o pozasądowych możliwościach rozwiązywania sporów.

1. Reklamację Przedstawiciel może składać w dowolnej formie, w szczególności pod adresem poczty

elektronicznej kontakt@nienudno.pl
2. Przedstawiciel niezadowolony ze świadczenia Przez Organizatora usług obejmujących prowadzenie Kursu „English Minecraft Programming” może złożyć reklamację.
3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Przedstawiciela i Kursanta;
b) adres zamieszkania, korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Przedstawiciela;
c) adres i nazwa placówki, w której odbywa się kurs;
d) określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
e) oczekiwania Przedstawiciela wobec Organizatora.

4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się, że reklamację uznał.
6. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Przedsiębiorcy w formie wiadomości elektronicznej na adres Przedsiębiorcy wskazany w wypełnionym formularzu Regulaminu lub w treści wniesionej reklamacji.
7. Organizator informuje, że Przedstawicielowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, przy czym Organizator nie deklaruje z góry woli uczestniczenia w rozwiązywaniu sporów w ten sposób. Przedstawicielowi przysługuje również prawo wystąpienia do sądu powszechnego.
8. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnienia do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9. Listę instytucji prowadzących pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzoną przez Prezesa UOKiK, można przeglądać na witrynie http://polubowne.uokik.gov.pl/.

§ 8. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

1. Przedstawiciel ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Przedstawiciel musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@nienudno.pl). Przedstawiciel może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w części B. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:

a) Organizator zwraca Przedstawicielowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzyma oświadczenie o odstąpieniu
b) Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Przedstawiciela, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Przedstawiciel nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Jeżeli Przedstawiciel odstąpi od Umowy, Organizator niezwłocznie prześle Przedstawicielowi

potwierdzenie otrzymania tej informacji, m.in. pocztą elektroniczną.
7. Jeżeli Przedstawiciel żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy zapłaci Organizatorowi wyłącznie opłatę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Organizatora o odstąpieniu.

§ 9.Klauzula informacyjna RODO dla Przedstawicieli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Organizator informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Przedstawiciela oraz Kursantów jest Mariusz Sand, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nienudno.pl Mariusz Sand z siedzibą przy ul. Głębockiej 54C lok. 31, 03-287 Warszawa, posiadający numer NIP 5832503062, numer REGON 015437604
2. kontakt w sprawie dostępu do danych osobowych i ich sposobu przetwarzania Organizator realizuje pod adresem e-mail: kontakt@nienudno.pl
3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Przedstawiciel oraz Kursant, których dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w wyniku wyrażenia przez Przedstawiciela zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Kursanta.
4. w przypadku wizerunku Kursanta przetwarzanie odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Przedstawiciela, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w części C Regulaminu. Zgodę tę Przedstawiciel lub Kursant może w każdej chwili wycofać.
5. dane osobowe mogą być udostępniane Instruktorom lub innym podmiotom realizującym zajęcia w imieniu i na rzecz Organizatora upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie zawartych umów, a także kadrze zarządzającej oraz pracownikom placówki dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant, a w której siedzibie odbywają się zajęcia;
6. dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową;
7. dane osobowe Przedstawicieli oraz Kursantów będą przechowywane przez okres trwania Umowy, zaś później do upływu okresów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych Organizatora oraz przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
8. Przedstawiciel oraz Kursant po osiągnięciu pełnoletności posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli zdaniem Przedstawiciela lub pełnoletniego Kursanta, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. dane udostępnione przez Przedstawiciela nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
11. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy o przeprowadzenie Kursu „English Minecraft Programming”.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. z zastrzeżeniem

sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 7 lub § 6 ust. 4 d).
2. O zmianie Regulaminu i uprawnieniach Przedstawiciela, o których mowa w § 6 ust. 4 d), tj. w szczególności do niewyrażania zgody na zmiany i prawie rozwiązania Umowy, Przedstawiciel zostanie poinformowany drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian.